ANUNŢ

 

ANUNŢ 

privind selecţia membrilor în

Consiliile de Administraţie ale Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj Napoca (6 poziţii)

şi Regiei Autonome de Termoficare Cluj Napoca (6 poziţii), conform OUG 109/2011 cu modificările şi completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Cluj Napoca, în calitate de autoritate tutelară pentru Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj Napoca şi Regia Autonomă de Termoficare Cluj Napoca organizează concurs pentru selecţia administratorilor, în Consiliul de Administraţie, pentru o perioadă de 4 ani

Posturile de administratori în cadrul Consiliilor de Administraţie la Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj Napoca şi la Regia Autonomă de Termoficare Cluj Napoca sunt, pentru fiecare în parte:

a) Administrator neexecutiv-independent - 5 posturi

b) Administrator din partea autorităţii publice tutelare - 1 post

Procedura de selecţie cuprinde următoarele etape succesive:

a) Etapa I - selecţia dosarelor candidaţilor

b) Etapa a II-a - interviu pentru candidaţii declaraţi admişi după Etapa I

Condiţii obligatorii de participare:

1. Studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

2. Experienţă în conducerea/ administrarea unei/ unor societăţi comerciale, regie autonomă ori a unei alte entităţi din sectorul public sau privat (minim 1 an) - pentru administrator neexecutiv-independent;

3. Experienţă profesională (de cel puţin 5 ani) în domeniul de activitate al regiei autonome şi/ sau în activitatea de administrare de societăţi comerciale ori regii autonome-pentru administrator din partea autorităţii publice tutelare;

4. Cunoaşterea limbii române: scris, citit, vorbit;

5. O stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de către medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

6. Respectarea prevederilor art.2 lit.b şi c, art.6 şi art. 7 din OUG 109/ 2011 cu modificările şi completările ulterioare.

Dosarul de participare va conţine în mod obligatoriu:

1. Curriculum Vitae - model european conf.HG 1021/2004

2. Copie act identitate

3. Copii ale documentelor care atestă pregătirea profesională

4. Documente care atestă experienţa în administrarea/ managementul societăţilor comerciale/ regiilor autonome, al altor entităţi din sectorul public sau privat (Carnet de muncă sau Adeverinţă, după caz)

5.Cazier judiciar

6. Cazier fiscal

7. Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului

8. Declaraţie pe proprie răspundere, dată în conformitate cu prevederile art.326 Cod penal, din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor legale pentru îndeplinirea calităţii de administrator într-o societate, conform prevederilor Legii 31/ 1990 privind societăţile, republicată, şi ale OUG 109/ 2011, cu modificările şi completările ulterioare (declaraţia se obţine şi se completează la depunerea dosarului)

9. Declaraţie privind neîncadrarea în situaţia de conflict de interese (declaraţia se obţine şi se completează la depunerea dosarului)

Criterii de evaluare/ selecţie:

1. Competenţe specifice sectorului de activitte

2. Competenţe profesionale de importanţă strategică

3. Cunoştinţe de guvernanţă corporativă

4. Competenţe sociale şi personale

5. Alinierea cu Scrisoarea de aşteptări a acţionarilor.

Bibliografie: OUG 109/2011 privid guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; Legea 111/2016 pentru aprobarea OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, actualizată; Legea 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, actualizată.

dosarele de candidatură vor avea specificat postul pentru care se candidează şi se prezintă la Serviciul Resurse Umane din cadrul Primăriei, cu documentele în copie şi original pentru conformitate (str.Petru Maior nr.2, et.2, camera 99), după care se înregistrează la Centrul de informare pentru Cetăţeni (str.Moţilor nr.7). Informaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon 0733 661233, persoană de contact: Elena Căprar.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 30.03.2018

Scrisoare de asteptari


 

 

Serviciul de transmitere a facturii de energie termică prin intermediul poştei electronice, ESTE disponibil pentru clienţii Rat Cluj-Napoca

Principalele beneficii ale primirii prin e-mail a facturilor de energie termică:

Proximitate - Factura este la un click distanţă de dumneavoastră, indiferent de locaţia în care vă aflaţi.

Eficienţă şi securitate - Intraţi în posesia facturii mult mai rapid decât în varianta transmiterii prin curier şi eliminaţi riscul pierderii acesteia.

Activare simplă. Puteţi activa transmiterea facturii verzi prin completarea formularului de mai jos

 

Pentru a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să completaţi formularul de mai jos cu semnătura/stampila şi să îl trimiteţi la sediul RA Termoficare Cluj-Napoca prin oricare din următoarele mijloace de comunicare:

- poştă, la sediul RA Termoficare Cluj-Napoca, bld. 21 Decembrie 1989 nr. 79
- direct, la sediul menţionat mai sus
- e-mail la una din adresele: rat@ratcj.ro, relatii.clienti@ratcj.ro
- fax, la numărul 0264 503 722.

 
 FORMULAR FACTURA