BINE AŢI VENIT !

    A ÎNCEPUT PRELUAREA CERERILOR PENTRU AJUTOARELE DE ÎNCĂLZIRE! 
Mai multe detalii în secţiunea Informaţii Calde

Energia este un bun esenţial pentru fiecare cetăţean. În societăţile dezvoltate accesul la energie termică şi electrică este vital pentru ca oamenii să poată participa activ la viaţa socială şi economică şi să nu rişte izolarea. Mai mult , serviciul public de Termoficare care constituie soluţia sine qua non in domeniul producerii, transportării şi furnizării căldurii şi apei calde consideră dreptul de bună informare a cetăţeanului un drept comunitar. 

Vă furnizăm energie termică pentru încălzire şi prepararea apei menajere încă din 1970.

 

Acum deservim 1518 de Asociaţii de Proprietari - Locatari, cu cca 34.000 apartamente şi peste 90.000 de clujeni.

Deţinem un număr de 116 obiective, din care 37 de Puncte Termice (PT) si 79 de Centrale Termice (CT) modernizate, în care preparăm apa caldă şi căldura, atât de necesare VOUĂ, clienţii noştri fideli.

Acum va oferim la cele mai avantajoase preţuri:

  • Energie termică pentru prepararea apei calde şi a agentului termic
  • Contorizări individuale la apa rece, apa caldă menajeră şi energia termică
  • Contorizare de scară şi de bloc la apă caldă şi încălzire
  • Repartizarea cheltuielilor cu apă şi încălzire pe apartament
  • Abonament pentru reparaţii la instalaţiile comune

 

ŞTIREA ZILEI: Un bloc întreg de pe Alexandru Vlahuţă, cartierul Grigorescu, s-a rebranşat la Regia de Termoficare

 

Comisia de selecţie a candidaţilor în consiliile de administraţie ale regiilor autonome aflate în coordonarea, subordonarea sau sub autoritatea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca anunţă prelungirea  pană în data de 31.10.2013 a perioadei de depunere a dosarelor în vederea selecţiei/evaluării prealabile in scopul desemnării a unui membru din partea autorităţii tutelare, respectiv al Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca şi a cinci membri in consiliul de administraţie la următoarele regii autonome: Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca, Regia Autonomă  a Domeniului Public Cluj-Napoca şi Regia Autonomă de Transport Urban Calatori Cluj-Napoca. Dosarele de participare se depun  la registratura Primăriei municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 7.

 

                                                                       ANUNŢ

 

             Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, în calitate de autoritate tutelelară, organizează –   prin comisia de selecţie, desemnată prin Hotărârea  nr. 408/29.08.2013 şi Dispoziţia primarului municipiului Cluj-Napoca nr. 3121/2013 – la sediul Primăriei municipiului Cluj-Napoca (str. Moţilor nr. 3), selecţia/evaluarea prealabilă în vederea desemnării a şase membri în consiliul de administraţie la următoarele regii autonome: Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca, Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca şi Regia Autonomă de Transport Urban Călători Cluj-Napoca.

           Pentru fiecare dintre regiile autonome, enumerate mai sus, se face selecţia/evaluarea pentru următoarele posturi:

- cinci administratori (membri ai consiliului de administraţie);

- un administrator (membru al consiliului de administraţie) – reprezentant al autorităţii tutelare, respectiv al Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

           Selecţia/evaluarea prealabilă se organizează în condiţile respectării prevederilor O.U.G. nr. 109/30.11.2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, ale Legii nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale hotărârilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, aplicabile.

 

               Procedura de selecţie/evaluare prealabilă cuprinde două etape:

- Etapa I: selecţia dosarelor;

- Etapa a II-a: interviu, pentru candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

               Interviul se va susţine în limba română.

 

               Criteriile de selecţie/evaluare sunt:

1. Îndeplinirea condiţilor de participare, dovedite prin conţinutul dosarului de participare;  

2. Experienţă în administrarea/managementul unor regii autonome sau societăţi comerciale;

3. Cunoştinţe privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;

4. Capacitate managerială (capacitate de luare a deciziei, orientare către rezultate, capacitate de rezolvare de probleme, capacitate de sinteză, capacitate de control, abilităţi de comunicare);

5. Motivaţia candidatului.

 

               A. Pentru cinci administratori (membri ai consiliului de administraţie):

Condiţii de participare:

- cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;

- experienţă în administrarea/managementul unor regii autonome sau societăţi comerciale profitabile, din domeniul de activitate al regiei, inclusiv societăţi comerciale din sectorul privat;

- studii superioare, cu diplomă de licenţă/echivalent;

- domiciliul stabil/rezidenţă în România;

- stare de sănătate corespunzătoare postului, dovedită prin adeverinţă medicală;

- nu intră sub incidenţa art. 6 şi art. 7 din O.U.G. nr. 109/30.11.2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;

- nu face parte din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii  publice tutelare sau al altor instituţii publice.

              Dosarul de participare trebuie să conţină obligatoriu:

1. Scrisoare de intenţie;

2. Curriculum vitae (model european, conform H.G. nr. 1021/2004);

3. Copie după actul de identitate;

4. Copii după documentele care atestă educaţia şi pregătirea profesională (diploma de licenţă, master, doctorat şi alte cursuri de specializare/perfecţionare);

5. Documente/adeverinţă în original din care să rezulte experienţa în administrarea/managementul unor regii autonome sau societăţi comerciale profitabile din domeniul de activitate al regiei autonome, inclusiv societăţi comerciale din sectorul privat, aşa cum este prevăzut la art. 5 alin. (2) lit. c) din O.U.G. nr. 109/30.11.2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;

6. Cazier judiciar;

7. Cazier fiscal;

8. Adeverinţă medicală din care să rezulte starea de sănătate;

9. Copie după carnetul de muncă şi extras Revisal sau adeverinţă, după caz;

10. Declaraţie notarială pe propria răspundere dată în conformitate cu prevederile art. 7 din O.U.G. nr. 109/30.11.2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice şi ale art. 292 din Codul Penal privind falsul în acte;

11. Declaraţie notarială pe propria răspundere  din care să rezulte îndeplinirea condiţilor prevăzute la art. 5 alin. 2) lit. (c)  din  O.U.G. nr. 109/30.11.2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice din care să rezulte că persoana participantă  la procedura de evaluare/selecţie prealabilă nu este funcţionar public, nu face parte din alte categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare sau altor instituţii publice.

 

          B. Pentru un reprezentant al autorităţii tutelare

Condiţii de participare:

- cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;

- experienţă  de cel puţin 5 ani în domeniul de activitate al regiei şi/sau  în activitatea de  administrare de societăţi comerciale ori regii autonome;

- studii superioare – cu diplomă de licenţă/echivalent;

- domiciliul stabil/rezidenţă în România;

- stare de sănătate corespunzătoare postului, dovedită prin adeverinţă medicală;

- nu intră sub incidenţa art. 7 din O.U.G. nr. 109/30.11.2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

         Dosarul de participare trebuie să conţină obligatoriu:

1. Scrisoare de intenţie;

2. Curriculum vitae (model european conform H.G. nr. 1021/2004);

3. Copie după actul de identitate;

4. Copii după documentele care atestă educaţia şi pregătirea profesională (diploma de licenţă, master, doctorat şi alte cursuri de specializare/perfecţionare);

5. Documente/adeverinţă în original din care să rezulte că are experienţă în domeniul de activitate al  regiei şi/sau  în activitatea de  administrare de societăţi comerciale ori regii autonome;

6. Cazier judiciar;

7. Cazier fiscal;

8. Adeverinţă medicală din care să rezulte starea de sănătate;

9. Copie după carnetul de muncă şi extras Revisal sau adeverinţă, după caz;

10. Declaraţie notarială pe propria răspundere dată în conformitate cu prevderile art. 7 din O.U.G. nr. 109/30.11.2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice şi ale art. 292 din Codul Penal privind falsul în declaraţii.

       Copiile actelor din dosarul de participare se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate de către secretarul comisiei, sau în copii legalizate.

      Dosarele de participare se depun până la data de 11.10.2013, ora 12.00, la sediul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, Serviciul centrul de informare pentru cetăţeni (str. Moţilor nr. 7).

Candidaţii care, conform prevederilor legale, au fost declaraţi admişi la etapa I (selecţia dosarelor), vor fi anunţaţi cu privire la data, locul şi ora la care va avea loc etapa a II-a (interviul), de către secretariatul comisiei de selecţie, la numărul de telefon  precizat în curriculum vitae.